hoffelijk

als woordenboektrefwoord:

hoffelijk:
bn. bw. (-er,- st), wellevend, beleefd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoffelijk (bn):
attent, behulpzaam, beleefd, beschaafd, complimenteus, edelmoedig, fair, galant, heus, heuselijk, hoofs, hulpvaardig, ridderlijk, urbaan, voorkomend, wellevend

als synoniem van een ander trefwoord:

beschaafd (bn) :
beleefd, correct, deftig, fatsoenlijk, geciviliseerd, gedistingeerd, hoffelijk, keurig, met distinctie, net, ontwikkeld, urbaan, voorkomend, welgemanierd, wellevend, welopgevoed
beleefd (bn) :
behoorlijk, beschaafd, civiel, correct, fatsoenlijk, galant, heus, hoffelijk, hups, net, netjes, urbaan, voorkomend, vriendelijk, welgemanierd, wellevend, welopgevoed, welwillend
voorkomend (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, charmant, dienstvaardig, gedienstig, hoffelijk, hulpvaardig, inschikkelijk, minzaam, tegemoetkomend, vriendelijk
attent (bn) :
behulpzaam, belangstellend, hoffelijk, hulpvaardig, voorkomend, vriendelijk
galant (bn) :
beleefd, charmant, hoffelijk, hoofs, ridderlijk, voorkomend
urbaan (bn) :
beleefd, beschaafd, hoffelijk, welgemanierd, wellevend
ridderlijk (bn) :
edelmoedig, eerlijk, fair, galant, hoffelijk
hoofs (bn) :
beleefd, hoffelijk, vormelijk, wellevend
hoofs (bn) :
galant, heus, hoffelijk, ridderlijk
heus (bn) :
beleefd, eerlijk, hoffelijk, hoofs
complimenteus (bn) :
hoffelijk, lovend, vleiend

woordverbanden van ‘hoffelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beschaafd, beleefd, hoffelijk, hoofs, heus, wellevend, welgemanierd

Beschaafd — beleefd — hoffelijk — hoofsch — heusch — wellevend — welgemanierd. In ruimeren zin staat beschaafd tegenover wild, of wat nog in den natuurstaat verkeert; in engeren zin duidt het zoowel de algemeene kennis als de goede manieren aan, die wij aan de opvoeding te danken hebben. Wellevend en nog sterker welgemanierd en hoffelijk — het laatste de hoogste trap van wellevendheid, de hoofsche wellevendheid — zien uitsluitend op het bezit van goede manieren. Hoofsch, min of meer verouderd, is eigenlijk wat aan het hof past; het duidt het bezit van fijne vormen en voorkomendheid aan, doch met de bijgedachte van stijfheid. Heusch, uit hövesch ontstaan, was oorspronkelijk hetzelfde, doch is later alleen gebruikt van de vriendelijkheid en welwillendheid, die ook aan hoofschheid eigen waren. De glimlach van haar oogen, de heuschheid van haar mond. Beleefd geeft te kennen, dat iemand op voor hem passende wijze zijn eerbied weet te toonen voor anderen; het veronderstelt niet bepaald het bezit van goede manieren, want men kan zeer goed iemand eerbiedig bejegenen, zonder daarbij juist de voorschriften der etiquette in acht te nemen. Eene boerin, die voor iemand van aanzien eene boersche dienaresse maakt, is beleefd. Wellevend gaat verder en onderstelt kennis van en gewoonte om zich aan goede vormen te houden. Welgemanierd zegt hetzelfde; het is minder in gebruik, en drukt eigenlijk uit, dat iemand goede manieren heeft.

in hedendaagse spelling:
hoffelijk, galant

Hoffelijk — galant. Hoffelijk en galant worden gezegd van personen die hoogst wellevend zijn en meer bizonder jegens dames zich uiterst voorkomend gedragen. In beteekenis zijn zij vrij wel gelijk; alleen verschilt het aan het Fransch ontleende galant in dit, opzicht, die men hierbij aan zeer verfijnde manieren denkt en door den invloed der vroegere beteekenis het erotische hierbij niet geheel uit het oog verliest, wat aan hoffelijk niet verbonden is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beleefd, beschaafd, hoffelijk, wellevend

BELEEFD, BESCHAAFD, HOFFELIJK, WELLEVEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 275.

in hedendaagse spelling:
wellevend, welgemanierd, hoffelijk, hoofs, heus, hups

WELLEVEND, WELGEMANIERD, HOFFELIJK, HOOFSCH, HEUSCH, HUPSCH

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 73.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoffelijk
bars, bits, bot, bruusk, dreigend, grimmig, nors, onheilspellend, onhoffelijk, sinister, stug

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c