vordering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vordering (zn) :
aanspraak, vereiste, eis, claim, requisitoir, terugeising, rekwisitie, rechtsvordering
vordering (zn) :
verbetering, vooruitgang, progressie
vordering (zn) :
voortgang
vordering (zn) :
heffing

als synoniem van een ander trefwoord:

progressie (zn) :
voortgang, schot, vooruitgang, vordering, stijging, voortschrijding, opklimming
vooruitgang (zn) :
voortgang, verbetering, groei, ontwikkeling, vordering, progressie, expansie
eis (zn) :
aanspraak, vordering, optie, claim, pretentie, terugvordering
voortgang (zn) :
schot, vooruitgang, loop, voortzetting, vordering, progressie
vereiste (zn) :
voorwaarde, vordering, eis, conditio sine qua non
aanspraak (zn) :
vordering, optie, claim, pretentie
claim (zn) :
recht, aanspraak, vordering, eis
verlangen (zn) :
vordering, eis, claim

woordverbanden van ‘vordering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het zich tot iemand wenden om iets van hem te verkrijgen of bij hem te bewerken. De eenvoudige uiting van zulk een wensch heet verzoek; het wordt gewoonlijk gebezigd wanneer men iets vraagt, maar het aan het goedvinden van den persoon, tot wien men zich richt, overlaat om aan het verzoek al dan niet te voldoen. Meent men grond te hebben, waarop men de toestemming kan eischen, dan noemt men zulk een verzoek verlangen, vordering of eisch (zie bij eischen). De beide laatste veronderstellen een krachtigen aandrang, om iemand tot hetgeen men van hem vraagt te noodzaken. Aanzoek is een min of meer plechtig verzoek, dat op meer gewichtige dingen betrekking heeft, en onderstelt bijna altoos, dat de verzoeker eenige aanspraak kan doen gelden om zijn verzoek te zien ingewilligd. Om eene gunst van de regeering te ontvangen kan een verzoek, eene bede geschieden, maar men doet aanzoek om een ambt, een pensioen. Men doet ook aanzoek (dat is: men verzoekt plechtig) om de hand eener vrouw. Bede is een dringend, een plechtig verzoek, meestal gericht tot hen, die boven ons staan, inzonderheid tot God. Eene vurige bede heet smeekgebed of smeekbede.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c