vooral

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles

als synoniem van een ander trefwoord:

grotendeels (bw) :
goeddeels, grotelijks, hoofdzakelijk, merendeels, overwegend, voor het grootste deel, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
speciaal (bw) :
bepaaldelijk, bijzonderlijk, in het bijzonder, inzonderheid, met name, specialiter, uitdrukkelijk, vooral
hoofdzakelijk (bw) :
grotendeels, merendeels, met name, overwegend, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
inzonderheid (bw) :
bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, speciaal, vooral, voornamelijk
precies (bw) :
inderdaad, juist, krek, met name, net, recht, volkomen, vooral
met name (bw) :
in het bijzonder, specifiek, vooral
voornamelijk (bw) :
grotendeels, hoofdzakelijk, vooral
bijzonderlijk (bw) :
vooral, voornamelijk
juist (bw) :
met name, vooral

woordverbanden van ‘vooral’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bovenal, vooral

Beide woorden geven te kennen, dat men aan datgene, waarop zij betrekking hebben, in de eerste plaats zijne aandacht dient te wijden. Bovenal ziet op het volstrekte, vooral op het betrekkelijke gewicht der zaak. Heb God lief bovenal, en den naaste als u zelven. Demosthenes heeft terecht opgemerkt, dat het geheim der welsprekendheid vooral in eene boeiende, wegsleepende voordracht is te zoeken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 403:

bovenal, vooral, althans

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 285:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c