vooral

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid

als synoniem van een ander trefwoord:

grotendeels (bw) :
voornamelijk, hoofdzakelijk, vooral, overwegend, merendeels, goeddeels, voor het merendeel, voor het grootste deel, grotelijks
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid
hoofdzakelijk (bw) :
voornamelijk, grotendeels, vooral, overwegend, merendeels, voor het merendeel, met name
inzonderheid (bw) :
voornamelijk, speciaal, vooral, met name, in het bijzonder, bepaaldelijk
precies (bw) :
recht, inderdaad, net, vooral, volkomen, juist, met name, krek
met name (bw) :
vooral, specifiek, in het bijzonder
voornamelijk (bw) :
hoofdzakelijk, grotendeels, vooral
bijzonderlijk (bw) :
voornamelijk, vooral
juist (bw) :
vooral, met name

woordverbanden van ‘vooral’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bovenal, vooral

Beide woorden geven te kennen, dat men aan datgene, waarop zij betrekking hebben, in de eerste plaats zijne aandacht dient te wijden. Bovenal ziet op het volstrekte, vooral op het betrekkelijke gewicht der zaak. Heb God lief bovenal, en den naaste als u zelven. Demosthenes heeft terecht opgemerkt, dat het geheim der welsprekendheid vooral in eene boeiende, wegsleepende voordracht is te zoeken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 403:

bovenal, vooral, althans

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 285:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c