bevredigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevredigen (ww):
inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien
bevredigen (ww):
aftrekken, klaarmaken, masturberen, onaneren
bevredigen (ww):
voldoen, volstaan
bevredigen (ww):
botvieren

als synoniem van een ander trefwoord:

vervullen (ww) :
betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken
verheugen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, bevredigen, liggen, plezieren, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, voldoen, zinnen
voorzien (ww) :
bevredigen, fourneren, outilleren, uitrusten, verschaffen, verstrekken
tevredenstellen (ww) :
bevredigen, contenteren, paaien, tegemoetkomen, vergenoegen, voldoen
botvieren (ww) :
afreageren, bevredigen, voldoen, uiten, uitleven
voldoen (ww) :
afdoen, bevredigen, tevredenstellen, volstaan
lessen (ww) :
bevredigen, stillen, sussen, verzadigen
klaarmaken (ww) :
bevredigen

woordverbanden van ‘bevredigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bevredigen, bedaren, stillen, verzoenen

Bevredigen — bedaren — stillen — verzoenen. Terwijl bevredigen, stillen en verzoenen transitief gebruikt worden, wordt bedaren niet anders dan intransitief gebruikt. Om het transitieve hiervan uit te drukken bezigt men doen bedaren of tot bedaren brengen. Stillen is de rust doen wederkeeren. Jezus stilde den storm. Bedaren is het langzamerhand afnemen van beweging, van onrust. Het weder bedaart. Bevredigen en ver zoenen kunnen alleen van personen gebezigd worden. Bevredigen is onrustige gemoederen tevreden stellen; verzoenen zegt meer, en onderstelt het geheel wegnemen van datgene, wat de goede verstandhouding tusschen twee partijen verstoorde. Het gebruik dezer woorden blijkt voorts uit den volgenden zin: Zoodra het oproer gestild was, en de gemoederen eenigszins tot bedaren waren gekomen, trachtte de regeering hare tegenstanders te bevredigen, en reikte hun de hand der verzoening.

in hedendaagse spelling:
bevredigen, voldoen

Bevredigen — voldoen. Wie verkregen heeft, wat hij verlangde, kan altijd zeggen, dat hij voldaan, maar niet altijd, dat hij bevredigd is. Bevredigen kan men alleen bezigen van die wenschen, waarvan de vervulling voor het behoud onzer gemoedsrust noodzakelijk is. Zijne eerzucht bevredigen. Dankbaar, maar niet voldaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevredigen, stillen, verzoenen

BEVREDIGEN, STILLEN, VERZOENEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 345.

in hedendaagse spelling:
bevredigen, voldoen

BEVREDIGEN, VOLDOEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 345.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c