aanhalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanhalen (ww) :
aaien, knuffelen, vertroetelen, flikflooien, strelen, liefkozen, vleien, kozen, troetelen
aanhalen (ww) :
versterken, verbeteren, verversen, verstevigen
aanhalen (ww) :
aanvoeren, herhalen, ontlenen, citeren
aanhalen (ww) :
aantrekken, vasttrekken
aanhalen (ww) :
op de hals halen

als synoniem van een ander trefwoord:

liefkozen (ww) :
aaien, knuffelen, vrijen, aanhalen, vertroetelen, flikflooien, strelen, vleien, kozen, troetelen
flikflooien (ww) :
aanhalen, liefkozen, vleien, flodderen, strijkages maken, flemen, foefelen
minnekozen (ww) :
vrijen, aanhalen, verliefd doen, beminnen, kozen, tortelen, trekkebekken
strelen (ww) :
aaien, strijken, kriebelen, aanhalen, liefkozen, kozen, kittelen
confisqueren (ww) :
in beslag nemen, aanhalen, opeisen, verbeurdverklaren
overnemen (ww) :
overschrijven, aanhalen, citeren
vleien (ww) :
aanhalen, liefkozen
aantrekken (ww) :
ophalen, aanhalen
aanvoeren (ww) :
aanhalen
citeren (ww) :
aanhalen

woordverbanden van ‘aanhalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanhalen, aanhouden

Aanhalen is het in beslag nemen van belastbare waren of goederen, wegens het ontduiken der verschuldigde belasting. De vaar- of voertuigen, waarmede zij vervoerd worden en de personen, die vervoeren, worden aangehouden. Aanhalen is niet hetzelfde als verbeurd verklaren, dat al of niet op de aanhaling kan volgen. De kommiezen hebben eene belangrijke aanhaling gedaan; zij hielden twee dames aan, die zeer kostbare kant wilden smokkelen.

aanhalen, aanvoeren

Van plaatsen uit schrijvers of van woorden van anderen gezegd. Aanhalen wordt meer gezegd ten opzichte van het vermelden van de woorden van een ander, terwijl aanvoeren wordt gebruikt, wanneer men van de aangehaalde woorden voor het betoog gebruik maakt. Oudtijds was het van gelijke beteekenis als aanhalen, thans is het minder in gebruik. Hij voerde allerlei plaatsen uit oude schrijvers aan om zijne meening te bewijzen. Hij haalde allerlei verzen aan, te pas of te onpas.

Iemand op sterke wijze liefde betoonen in zeer sterksprekende bewoordingen of handelingen. Alleen liefkoozen heeft geene ongunstige bijbeteekenis. De moeder liefkoost haar kind, en ook het kind kan de moeder liefkoozen zonder zelfzuchtige bedoelingen. Bij liefkoozen gaan de woorden meest vergezeld van handelingen, waardoor liefde wordt uitgedrukt. Vleien is iemand iets zeggen wat hem aangenaam is, iemand naar den mond praten; met de andere woorden is het synoniem in de beteekenis van iemand naar den mond praten en hem liefde betoonen, maar om iets te verkrijgen; het heeft altijd de bijgedachte dat degene die zulks doet, weet dat hij niet de waarheid spreekt, of dat hij overdrijft in hetgeen hij zegt. Fleemen is al lief-koozende en streelende iets vragen; men gebruikt het inzonderheid voor het vleiend vragen van kinderen. Flikflooien zegt hetzelfde, maar drukt het sterker uit. Aanhalen, door voorkomendheid of vriendelijkheid iemand tot zich lokken, aanlokken, om hem voor zich te winnen, wordt vaak gebezigd van de pogingen om iemands wederliefde op te wekken, of tot eene verloving of huwelijk te bewegen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

aanhalen, bekeuren, beboeten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c