benauwdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benauwdheid (zn) :
angst, penarie, benauwing, benauwenis
benauwdheid (zn) :
ademnood

als synoniem van een ander trefwoord:

angst (zn) :
vrees, paniek, spanning, ontzag, ongerustheid, schrik, bezorgdheid, nervositeit, bangheid, bekommernis, benauwenis, radeloosheid, bangigheid, beklemdheid, nerveusheid, afschrik, beklemming, bekommering, benauwdheid, verontrusting, bibberatie, zenuwachtigheid, angstgevoel
ellende (zn) :
ongeluk, kwelling, onheil, last, tegenslag, nood, tegenspoed, rottigheid, beproeving, verschrikking, narigheid, rampspoed, trammelant, ontbering, tragiek, getob, malaise, misère, sores, kommer, malheur, beroerdigheid, kommer en kwel, moeilijkheden, benauwdheid, miserie, merode
schrik (zn) :
paniek, verbijstering, onrust, huivering, verschrikking, ontroering, opschudding, ontzetting, ongerustheid, bezorgdheid, ontsteltenis, bekommernis, beklemming, verontrusting, benauwdheid, bekommering, ijzing
penarie (zn) :
ellende, nood, problemen, narigheid, puree, trubbels, moeilijkheden, benauwdheid, penurie
zorg (zn) :
angst, ongerustheid, bezorgdheid, benauwdheid
nood (zn) :
onheil, ellende, gevaar, ramp, benauwdheid
benauwenis (zn) :
angst, benauwdheid, beklemdheid
klem (zn) :
verlegenheid, benauwdheid
beklemming (zn) :
benauwdheid
druk (zn) :
benauwdheid

woordverbanden van ‘benauwdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het gevoel van beklemming ontstaan door de waarneming van een werkelijk of vermeend gevaar. Schroom is de zwakste uitdrukking en spruit minder voort uit het dreigende, dan wel uit het ongewone of indrukwekkende van hetgeen men te gemoet moet treden. In zooverre het gebrek aan zelfvertrouwen uitdrukt, is het meer synoniem met bedeesdheid. Niet dan met een gevoel van diepen schroom neem ik in deze achtbare vergadering het woord. Angst en bangheid — het laatste een lichte graad van angst — behoeven niet noodzakelijk door iets buiten ons veroorzaakt te worden, maar kunnen ook het gevolg wezen van voorstellingen, ontstaan door lichamelijke storingen, b.v. van een overprikkeld zenuwgestel. Benauwdheid geeft meer te kennen het gevoel van benauwing of beklemming voor een onbepaald gevaar, dat ons bedreigen kan. Frees is het gevoel van beklemming, dat naderend kwaad of een machtiger wezen bij ons opwekt; zij heeft dus altijd op het een of ander voorwerp betrekking, waardoor zij wordt opgewekt. Schrik is eene hevige vrees, die ons plotseling overvalt en onze zenuwen meer of minder schokt. Angstvalligheid, bevreesdheid en bezorgdheid geven òf eene blijvende hoedanigheid òf eene tijdelijke aandoening te kennen. Alleen in het laatste geval zijn zij met de eerste synoniem. Angstvalligheid ziet op de zwakheid des geestes, die een gevoel van angst te weeg brengt. Bevreesdheid is de toestand waarin iemand verkeert, die vrees gevoelt voor eene bepaalde zaak. Bezorgdheid duidt meer de onrustige stemming aan, welke het gevolg is van vrees voor mogelijk gevaar, dat het voorwerp onzer zorg bedreigt.

Elke onaangename toestand, dien wij in het leven doorworstelen moeten, Als alles ons tegenloopt, noemen wij het tegenspoed. Alles, waar groote tegenspoed of rampspoed ons in brengt, noemen wij ellende — eigenlijk de rampspoed van ballingschap. Terwijl benauwdheid op het gevoel ziet, dat wij hebben als ons veel tegenspoed treft of bedreigt, is druk de tegenspoed, die als een zwaar gewicht ons nederdrukt, en ons in al onze, bewegingen bemoeilijkt. Nood is de toestand, waarin de mensch de dringende behoefte aan hulp het sterkst gevoelt. Spreekt men van ongeluk, dan heeft men ook het oog op de tegenstelling, het geluk, en beschouwt den tegenspoed meer als een toevallig kwaad of als iets, dat ons door hooger macht is toegevoegd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 164:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0134 nc