lijken

als woordenboektrefwoord:

lijken:
(leek, geleken), gelijken, schijnen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lijken (ww) :
voelen, voorkomen, ogen, ruiken, klinken, aanvoelen, aandoen, eruitzien, toelijken
lijken (ww) :
passen, bevallen, geschikt zijn voor, aanstaan
lijken (ww) :
voorkomen, schijnen, dunken, toeschijnen
lijken (ww) :
overeenkomen, evenaren, gelijken

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
bevallen, pakken, lijken, zinnen, bekoren, verheugen, boeien, liggen, behagen, aanstaan, verblijden, vergenoegen
tonen (ww) :
overkomen als, lijken, schijnen, ogen, eruitzien, toeschijnen, toelijken
ogen (ww) :
voorkomen, lijken, schijnen, toeschijnen, toelijken
voorkomen (ww) :
lijken, schijnen, toeschijnen, toelijken
klinken (ww) :
voorkomen, lijken, aandoen, toeschijnen
schijnen (ww) :
voorkomen, lijken, dunken, toeschijnen
overeenkomen (ww) :
lijken, gelijken, gelijkstaan
aanstaan (ww) :
passen, lijken, conveniëren
aandoen (ww) :
voorkomen, lijken
gelijken (ww) :
lijken

woordverbanden van ‘lijken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene aangename aandoening verwekken, een gunstigen indruk maken. Bevallen veronderstelt een meer oppervlakkigen en voorbijgaanden indruk dan behagen, maar heeft tegenwoordig het min of meer deftig klinkende behagen bijna geheel verdrongen. Eene schoone vrouw kan iemand bij den eersten aanblik bevallen; eene verstandige en geestige vrouw behaagt op den duur. Aanstaan en lijken worden bijna uitsluitend in gemeenzamen stijl gebezigd, en dan van personen of zaken gezegd, die op het eerste gezicht een aangenamen indruk maken. Het staat mij hier goed aan. Neef stond mij niet erg aan. Zoo'n leventje zou mij wel lijken.

Schijnen is eigenl. licht afgeven (de zon schijnt); daarnaast heeft het de beteekenis gekregen van: den schijn geven van, het voorkomen, den vorm, het uiterlijk hebben van iets. In deze beteekenis staat het gelijk met lijken, waarmee het dan ook door elkander wordt gebruikt. Beide woorden zijn iets minder subjectief dan voorkomen, eig. voor den dag, op den voorgrond komen, dat de waarde van het oordeel nog af laat hangen van de juistheid waarmede het oog ziet. Bij dunken geeft men te kennen dat de oordeelvelling, die men uitspreekt, niet op voldoende of goede gronden steunt; het drukt op zich zelf dus reeds uit, dat hetgeen men zegt, het gevolg van eene gebrekkige oordeelvelling is.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lijken
blijken, verschillen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c