dienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dienen (ww):
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
dienen (ww):
dienst doen, figureren, functioneren, fungeren, occuperen, opereren, optreden, werken
dienen (ww):
de wapenrok dragen, in dienst zijn, onder de wapenen staan
dienen (ww):
behoren, horen, moeten
dienen (ww):
opdienen

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken
bedienen (ww) :
dienen, gerieven, helpen, nalopen, serveren, van dienst zijn
doen (ww) :
dienen, leggen, plaatsen, steken, stellen, voorleggen, zetten
behoren (ww) :
betamen, dienen, hoeven, horen, moeten, passen, gepast zijn
baten (ww) :
afkorten, dienen, helpen, korten, voordeel geven
fungeren (ww) :
dienen, dienst doen, functioneren, optreden
moeten (ww) :
behoren, betamen, dienen, horen
zullen (ww) :
dienen, hebben, moeten, mogen
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
dienst doen (ww) :
baten, dienen, helpen
strekken (ww) :
dienen, dienst doen
functioneren (ww) :
dienen, doen
aanbidden (ww) :
dienen

woordverbanden van ‘dienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dienen, strekken

Dienen — strekken. Dienen wordt alleen van personen en zaken gezegd, strekken ook van handelingen. Alles wat onze oogmerken bevordert, wordt gezegd ons te dienen. Een huis dient om in te wonen. In strekken ligt het bijdenkbeeld, dat het gebezigde middel tot bereiking van ons oogmerk voldoende is, dat men ons den verlangden dienst werkelijk bewijst. Dit huis strekte hem, zoolang hij zich hier ophield, tot verblijf. Ook wordt strekken gebezigd van het komen tot eene uitkomst in het algemeen, al wordt die ook zonder onze bedoeling of medewerking, ja zelfs in strijd met onze wenschen verkregen. Uw bezoek strekt mij tot eer. De voorname opvoeding, die zij van hare ouders ontvangen had, strekte juist tot haar verderf.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dienen, nuttig zijn, strekken

DIENEN, NUTTIG ZIJN, STREKKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 54.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dienen
mogen
zie ook:
van repliek dienen, dien

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c