dienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
dienen (ww) :
dienst doen, figureren, functioneren, fungeren, occuperen, opereren, optreden, werken
dienen (ww) :
de wapenrok dragen, in dienst zijn, onder de wapenen staan
dienen (ww) :
behoren, horen, moeten
dienen (ww) :
opdienen

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
baten, beïnvloeden, dienen, effect sorteren, helpen, invloed hebben, invloed hebben op, invloed uitoefenen op, uitwerken
bedienen (ww) :
dienen, gerieven, helpen, nalopen, serveren, van dienst zijn
doen (ww) :
dienen, leggen, plaatsen, steken, stellen, voorleggen, zetten
behoren (ww) :
betamen, dienen, hoeven, horen, moeten, passen, gepast zijn
baten (ww) :
afkorten, dienen, helpen, korten, voordeel geven
fungeren (ww) :
dienen, dienst doen, functioneren, optreden
moeten (ww) :
behoren, betamen, dienen, horen
zullen (ww) :
dienen, hebben, moeten, mogen
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
dienst doen (ww) :
baten, dienen, helpen
strekken (ww) :
dienen, dienst doen
functioneren (ww) :
dienen, doen
aanbidden (ww) :
dienen

woordverbanden van ‘dienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dienen, strekken

Dienen wordt alleen van personen en zaken gezegd, strekken ook van handelingen. Alles wat onze oogmerken bevordert, wordt gezegd ons te dienen. Een huis dient om in te wonen. In strekken ligt het bijdenkbeeld, dat het gebezigde middel tot bereiking van ons oogmerk voldoende is, dat men ons den verlangden dienst werkelijk bewijst. Dit huis strekte hem, zoolang hij zich hier ophield, tot verblijf. Ook wordt strekken gebezigd van het komen tot eene uitkomst in het algemeen, al wordt die ook zonder onze bedoeling of medewerking, ja zelfs in strijd met onze wenschen verkregen. Uw bezoek strekt mij tot eer. De voorname opvoeding, die zij van hare ouders ontvangen had, strekte juist tot haar verderf.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 54:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dienen
mogen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c