straffen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

straffen (ww):
beboeten, berispen, bestraffen, kastijden, schorsen, tuchtigen, vergelden, veroordelen, vindiceren, wraken, wreken

als synoniem van een ander trefwoord:

slaan (ww) :
afranselen, afrossen, beuken, geselen, hameren, hengsten, houwen, kastijden, keilen, klappen geven, kleunen, knallen, knuppelen, kwakken, meppen, mishandelen, neuken, op de broek geven, pekken, petsen, raken, rammeien, rammen, ranselen, smakken, stampen, stompen, stoten, straffen, timmeren, treffen, turven, uithalen, vechten
berispen (ww) :
beknorren, bekritiseren, bestraffen, censeren, censureren, corrigeren, de les lezen, een standje geven, hekelen, kapittelen, kritiseren, onderhouden, straffen, terechtwijzen, uitfoeteren, vermanen
kastijden (ww) :
afranselen, geselen, gispen, slaan, straffen, tuchtigen
aanpakken (ww) :
aanvallen, afstraffen, bestraffen, straffen, vloeren
afrekenen (ww) :
afdoen, betalen, straffen, vereffenen, voldoen
vergelden (ww) :
betaald zetten, straffen, wreken

woordverbanden van ‘straffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afstraffen, straffen

Afstraffen — straffen. Iemand voor eene overtreding doen boeten. Straffen is het algemeene begrip. Met afstraffen is altijd het bijdenkbeeld verbonden, dat de straf, die oorspronkelijk alleen in den vorm eener lichaamsstraf, maar bij nitbreiding ook in dien van eene kastijding met woorden voltrokken kan worden, afdoende is. In het laatste geval staat het gelijk met iemand geducht doorhalen, iemand flink zeggen waar het op neerkomt, om hem zijn ongelijk en zijne minderheid te doen gevoelen.

in hedendaagse spelling:
kastijden, tuchtigen, straffen

Kastijden — tuchtigen — straffen. Iemand doen boeten voor bedreven kwaad. Straffen geeft het algemeene denkbeeld zonder bijgedachte. Zoowel in tuchtigen als in kastijden ligt het bijdenkbeeld opgesloten, dat de straf de verbetering van den overtreder beoogt, maar terwijl men zich bij kastijden die verbetering als gansch niet onbereikbaar voorstelt, beschouwt men haar bij tachtigen als eene eenigszins hopelooze zaak. De vader kastijdt zijn kind. Godsdienstige dwepers kastijden zich zelf om het vleesch met zijne lusten te dooden. Gevangenissen voor zware misdadigers dragen den naam van tuchthuizen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
straffen, bestraffen, tuchtigen, kastijden

132. Straffen — bestraffen — tuchtigen — kastijden.

Iemand doen boeten voor bedreven kwaad.

Straffen zegt dit in het algemeen, dus zonder nadere aanduiding. De dief werd met 3 jaren gevangenis gestraft.

Bestraffen zegt, dat alleen een berisping (een afkeuring in woorden) wordt toegediend, en heeft dus betrekking op mindere vergrijpen. Voor zijn lichtzinnig gedrag liep hij een bestraffing op.

Tuchtigen en kastijden hebben de bijgedachte, dat men den gestrafte wil verbeteren. Tuchtigen stelt de verbetering evenwel zoo goed als onmogelijk voor en is dus min of meer een wraakneming, terwijl kastijden den gestrafte wel voor verbetering vatbaar acht. Bovendien doet kastijden vooral aan lichamelijke straf denken. De roofzuchtige Kafferstammen werden door de Boeren meermalen getuchtigd. De vader kastijdde den ongehoorzamen knaap.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afstraffen, straffen

AFSTRAFFEN, STRAFFEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 139.

in hedendaagse spelling:
kwellen, plagen, vervolgen, pijnigen, folteren, kastijden, tuchtigen, straffen, wreken

KWELLEN, PLAGEN, VERVOLGEN, PIJNIGEN, FOLTEREN, KASTIJDEN, TUCHTIGEN, STRAFFEN, WREKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 65.

in hedendaagse spelling:
straffen, bestraffen

STRAFFEN, BESTRAFFEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 183.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

straffen
belonen
zie ook:
straf

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c