verlegen

als woordenboektrefwoord:

verlegen:
bn. bw. (-er, -st), beschroomd, bleu.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verlegen (bn) :
beschaamd, schuw, onzeker, bevangen, terughoudend, preuts, timide, schuchter, bedeesd, gegeneerd, beschroomd, bleu, bedremmeld, schroomachtig, schaamachtig, schroomvallig, honteus

als synoniem van een ander trefwoord:

schuchter (bn) :
beschaamd, kleintjes, schuw, bevangen, verlegen, timide, bedeesd, schichtig, beschroomd, bleu, bangelijk, vreesachtig, schroomachtig, schroomvallig
schuw (bn) :
bang, bevangen, verlegen, timide, schuchter, beducht, bedeesd, schichtig, beschroomd, bleu, vreesachtig, schroomachtig, schroomvallig
beschroomd (bn) :
schuw, schaapachtig, verlegen, angstvallig, timide, schuchter, bedeesd, bleu, vreesachtig, schaamachtig, schroomvallig, blo
terughoudend (bn) :
bescheiden, gesloten, afstandelijk, voorzichtig, aarzelend, stroef, gereserveerd, verlegen, beheerst, achterhoudend
bedeesd (bn) :
schuw, verlegen, angstvallig, timide, schuchter, beschroomd, bleu, bangelijk, schroomachtig, schroomvallig, blo
beteuterd (bn) :
teleurgesteld, beschaamd, verlegen, betoeterd, verbaasd, onthutst, beduusd, bedremmeld
confuus (bn) :
beschaamd, van zijn stuk, beteuterd, verward, verlegen, beduusd, bedremmeld
blo (bn) :
schaapachtig, verlegen, timide, schuchter, bedeesd, beschroomd, bleu
onzeker (bn) :
aarzelend, twijfelend, verlegen, onvast, weifelend, twijfelmoedig
kopschuw (bn) :
angstig, verlegen, schrikachtig, schichtig, wantrouwend
bedremmeld (bn) :
beteuterd, verlegen, onthutst, beduusd, beschroomd
schroomvallig (bn) :
verlegen, timide, schuchter, bedeesd, beschroomd
eigen (bn) :
verlegen, eenkennig
gedwongen (bn) :
verlegen, gegeneerd
honteus (bn) :
beschaamd, verlegen
timide (bn) :
bang, verlegen
bleu (bn) :
verlegen
bevangen (ww) :
overmeesteren, overweldigen, overvallen, verlegen, schuchter

woordverbanden van ‘verlegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gebrek aan moed en zelfvertrouwen hebbend. Is dit het gevolg van eene aangeboren vreesachtigheid, dan gebruikt men bedeesd, bloode, schroomvallig, verlegen en angstvallig; ontstaat dit door eene plotselinge ontroering, die iemand in zijne natuurlijke vrijheid van spreken of handelen belemmert, dan gebruikt men de woorden benauwd, bedremmeld, beteuterd, onthutst, verlegen en versteld. Beschroomd is degene, die vreest te doen wat niet passend is. Bedeesd is hij, die zich licht in zijne vrijheid van spreken en doen belemmerd voelt. Bloode is sterker dan bedeesd; het duidt veelal een groot gebrek aan zelfvertrouwen aan; schuchter onderstelt vrees, gepaard met blooheid, terwijl verlegen te kennen geeft, dat men ten gevolge van zijne vreesachtigheid, niet weet hoe zich te gedragen. Schroomvallig en angstvallig drukken uit, dat men geneigd is om te aarzelen, wanneer men iets moet verrichten. Weet men niet hoe te handelen, en is men spoedig in het nauw gebracht, dan wordt men benauwd genoemd. Bedremmeld, onthutst en versteld drukken de verandering uit, die de ontroering teweegbrengt in houding en gelaat; beteuterd wijst op de door haar veroorzaakte belemmering in de spraakorganen. In onthutst ligt het denkbeeld van schrik, in versteld dat van schrik of verbazing, in bedremmeld en beteuterd dat van vrees voor een persoon, in wiens tegenwoordigheid wij ons bevinden, en dien we om de eene of andere reden meenen te moeten duchten. De met deze adiectiva overeenkomende substantiva zijn: bedeesdheid, beschroomdheid, blooheid, schuchterheid, verlegenheid, schroomvalligheid en angstvalligheid. Van benauwd, bedremmeld, beteuterd, onthutst en versteld zijn geene substantiva gevormd. Over schroom zie bij angst.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 279:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 131:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verlegen
brutaal, onbeschaamd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c