afkeuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afkeuren (ww) :
veroordelen, afbreken, afkraken, afmaken, laken, misprijzen, hekelen, berispen, wraken, neersabelen, geselen, afkammen, kritiseren, gispen
afkeuren (ww) :
verwerpen, schrappen, afdanken, afwijzen, wraken

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
afstemmen (ww) :
verwerpen, afkeuren, verbieden, afwijzen, wegstemmen, van de hand wijzen, van de hand slaan, veteren, vetoën
verwerpen (ww) :
afslaan, weigeren, afkeuren, verstoten, afwijzen, afstemmen, afketsen, tenietdoen, versmaden
bekritiseren (ww) :
veroordelen, afkeuren, afkraken, laken, terechtwijzen, hekelen, berispen, bedillen, gispen
veroordelen (ww) :
verwerpen, vervloeken, afkeuren, afwijzen, laken, bekritiseren, wraken, doemen
laken (ww) :
afkeuren, censureren, misprijzen, berispen, blameren, gispen
aanmerken (ww) :
afkeuren, kritiseren
misprijzen (ww) :
afkeuren, laken

woordverbanden van ‘afkeuren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afkeuren en veroordeelen zijn het meest gebruikelijk, vooral in de spreektaal. In misprijzen wordt slechts gedeeltelijk ontkend, dat iets lof- of prijswaardig is; het is dus het zwakste van de vier. Afkeuren staat tegenover goedkeuren. laken tegenover prijzen; het laatste is sterker dan het eerste. Wij keuren iets af, wanneer het niet met onze keuze overeenkomt, of ongeschikt, onbruikbaar of strijdig met onze begrippen van goed of schoon bevonden is; wij laken en veroordeelen het, wanneer het daarmede geheel in tegenspraak is. Laken is een afkeurend oordeel uitspreken, terwijl veroordeelen, de sterkste afkeuring uitdrukt. Ook de figuurlijke uitdrukking den staf breken over, drukt hetzelfde uit als veroordeelen; daar het de symbolische handeling bij het ter dood veroordeelen was, heeft het dezelfde beteekenis als: iets sterk veroordeelen. Wat de een afkeurt, keurt de ander goed. Men laakte zijn schandelijk gedrag. De critiek heeft zijn werk veroordeeld. Ik misprijs het in u, dat ge uw gevoelen niet altijd openlijk durft uitspreken.

wraken, afkeuren

Iets als ongeschikt of onwaardig verwerpen. In sommige gevallen kan het een of het andere woord naar verkiezing gebezigd worden, ofschoon wraken altijd iets sterker is, In één geval is wraken alleen de juiste uitdrukking, namelijk in den rechtsterm: getuigen wraken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 361:

wraken, afkeuren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afkeuren
goedkeuren, instemmen, toejuichen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c