beoefenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

doen (ww) :
bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen
bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
zitten (ww) :
beoefenen, lid zijn van
omhelzen (ww) :
beoefenen

woordverbanden van ‘beoefenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beoefenen, oefenen, uitoefenen

Beoefenen — oefenen — uitoefenen. Beoefenen en uitoefenen verschillen in dit opzicht, dat uitoefenen ten voor- of nadeele van de buitenwereld geschiedt, terwijl men in de eerste plaats voor zichzelf iets beoefent. Waar het een beroep, bedrijf of handwerk geldt, zegt men uitoefenen. Van eene kunst zegt men zoowel dat zij beoefend, als uitgeoefend wordt, doch in verschillende opvatting. Men oefent de geneeskunst uit, wanneer men daardoor zieken tracht te genezen, men beoefent de geneeskunde, wanneer men haar tot voorwerp van studie maakt. Men kan eene kunst beoefenen voor uitspanning; de man die er zijn beroep van maakt oefent ze uit. In uitdrukkingen als macht, heerschappij, straf, wraak, deugden, plichten, uitoefenen is uit een overtollig toevoegsel. Oefenen en beoefenen, met betrekking tot eene of andere deugd onderstellen, dat men haar in praktijk brengt met bepaald opzet en inspanning van kracht. Oefenen is minder in gebruik en is meestal beperkt tot uitdrukkingen als geduld oefenen. In eenvoud des harten oefent menigeen de gerechtigheid; de wijsgeer behoort haar te beoefenen. Overigens is oefenen verouderd en meestal vervangen door uit oefenen en beoefenen.

in hedendaagse spelling:
bestuderen, beoefenen

Bestudeeren — beoefenen. Bestudeeren drukt meer uit het vergaren van theoretische kennis, beoefenen het inspannen der krachten om iets aan te leeren, of in praktijk te brengen. De wetenschappen kan men bestudeeren en beoefenen. Zeden en gewoonten bestudeert men.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beoefenen
laten, nalaten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c