onderzoeken

als woordenboektrefwoord:

onderzoeken:
(onderzocht), nagaan, nasporen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderzoeken (ww) :
inkijken, verkennen, toetsen, inzien, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, uitvorsen, onder de loep nemen, navorsen
onderzoeken (ww) :
fouilleren

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
overwegen, opnemen, doorlezen, bestuderen, aanzien, inspecteren, beschouwen, aankijken, onderzoeken, zien, aanschouwen, waarnemen, inschatten, kijken naar, taxeren, bezichtigen, observeren, bezien, overdenken, gadeslaan, beloeren, doorbladeren, een blik werpen op, doorkijken
bestuderen (ww) :
opnemen, overwegen, verkennen, onderzoeken, bekijken, beoefenen, uitpluizen, studeren, leren, analyseren, ontleden, doorlichten, overdenken, exploreren, instuderen, overpeinzen, onder de loep nemen
toetsen (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, nagaan, testen, nalopen, proberen, keuren, checken, verifiëren, natrekken, uittesten, ijken, aan een test onderwerpen
bezoeken (ww) :
doorzoeken, inspecteren, onderzoeken, bijwonen, langskomen, opzoeken, bezichtigen, buurten, aangaan, langsgaan, langslopen, aanlopen, afkomen, aanwippen, binnenwippen
proberen (ww) :
toetsen, passen, proeven, nakijken, controleren, onderzoeken, zien, beproeven, nagaan, testen, nalopen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, nazien, uittesten
testen (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nagaan, nalopen, proberen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, uittesten
nagaan (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nalopen, checken, verifiëren, natrekken, nazien, surveilleren, nasporen
controleren (ww) :
toetsen, nakijken, inspecteren, onderzoeken, nagaan, nalopen, keuren, examineren, checken, verifiëren, natrekken, doormeten, nazien
nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
opnemen (ww) :
bestuderen, beschouwen, onderzoeken, bekijken, beoordelen, waarnemen, opvatten, observeren, monsteren, gadeslaan
peilen (ww) :
opnemen, doorgronden, bepalen, meten, vaststellen, onderzoeken, lokaliseren, gronden, aftasten, polsen, sonderen
keuren (ww) :
toetsen, proeven, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, beproeven, testen, monsteren, ijken
inspecteren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, rondkijken, bezichtigen, schouwen, examineren, nazien, visiteren
analyseren (ww) :
bestuderen, onderzoeken, uitpluizen, ontleden, uitvlooien, anatomiseren
nagaan (ww) :
onderzoeken, berekenen, uitpluizen, achterhalen, becijferen, uitvissen
kijken (ww) :
bestuderen, onderzoeken, toezien, gadeslaan, een kijkje nemen
ontleden (ww) :
ontbinden, onderzoeken, uitpluizen, analyseren, trancheren
exploreren (ww) :
verkennen, doorzoeken, bestuderen, onderzoeken, navorsen
verifiëren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, checken, nazien
nakijken (ww) :
controleren, onderzoeken, overzien, nazien
verkennen (ww) :
opnemen, bestuderen, onderzoeken, bekijken
navorsen (ww) :
onderzoeken, naspeuren

woordverbanden van ‘onderzoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene poging aanwenden om tot eene nauwkeurige kennis van iets te geraken, of een doel te bereiken. Verkeert men geheel in het onzekere omtrent de uitkomst zijner nasporingen, dan onderzoekt men; meent men daarentegen eene bepaalde uitkomst te mogen verwachten, dan neemt men de proef. De waarnemingen der natuurkundigen moeten, om tot den rang van wetenschappelijke waarheden verheven te worden, door proef nemingen worden bevestigd. Beproeven is, naar zijne oorspronkelijke beteekenis, onderzoeken of iets goed is, iets aan eene proef onderwerpen. Een steen beproeven, een stoomketel beproeven, een nieuw geweer beproeven. Beproeft de harten of zij uit God zijn. Gaandeweg is de zin van beproeven beperkt tot dien van het wagen van eene poging om te zien, of men eene zaak kan uitvoeren, en of er mogelijkheid bestaat om haar uit te voeren. Ik wil het wel eens beproeven. In de spreektaal wordt hiervoor meest probeeren gebruikt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 298:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 32:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c