onderzoeken

als woordenboektrefwoord:

onderzoeken:
(onderzocht), nagaan, nasporen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderzoeken (ww):
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, napluizen, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, te weten komen, testen, toetsen, traceren, uitpluizen, uitvinden, uitvissen, uitvorsen, uitzoeken, verkennen
onderzoeken (ww):
fouilleren

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
toetsen (ww) :
aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiëren
bezoeken (ww) :
aangaan, aanlopen, aanwippen, afkomen, bezichtigen, bijwonen, binnenwippen, buurten, doorzoeken, inspecteren, langsgaan, langskomen, langslopen, onderzoeken, opzoeken
proberen (ww) :
beproeven, checken, controleren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, nazien, onderzoeken, passen, proeven, testen, toetsen, uitproberen, uittesten, zien
testen (ww) :
beproeven, checken, controleren, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, toetsen, uitproberen, uittesten
nagaan (ww) :
beproeven, checken, controleren, inspecteren, nakijken, nalopen, nasporen, natrekken, nazien, onderzoeken, surveilleren, toetsen, verifiëren
controleren (ww) :
checken, doormeten, examineren, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, nazien, onderzoeken, toetsen, verifiëren
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
nazien (ww) :
controleren, corrigeren, doorzien, inspecteren, nagaan, nakijken, onderzoeken, overkijken, reviseren, verifiëren
peilen (ww) :
aftasten, bepalen, doorgronden, gronden, lokaliseren, meten, onderzoeken, opnemen, polsen, sonderen, vaststellen
keuren (ww) :
beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
inspecteren (ww) :
bezichtigen, controleren, examineren, nagaan, nazien, onderzoeken, rondkijken, schouwen, visiteren
analyseren (ww) :
anatomiseren, bestuderen, onderzoeken, ontleden, uitpluizen, uitvlooien
nagaan (ww) :
achterhalen, becijferen, berekenen, onderzoeken, uitpluizen, uitvissen
kijken (ww) :
bestuderen, een kijkje nemen, gadeslaan, onderzoeken, toezien
ontleden (ww) :
analyseren, onderzoeken, ontbinden, trancheren, uitpluizen
exploreren (ww) :
bestuderen, doorzoeken, navorsen, onderzoeken, verkennen
verifiëren (ww) :
checken, controleren, nagaan, nazien, onderzoeken
nakijken (ww) :
controleren, nazien, onderzoeken, overzien
verkennen (ww) :
bekijken, bestuderen, onderzoeken, opnemen
navorsen (ww) :
naspeuren, onderzoeken

woordverbanden van ‘onderzoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beproeven:
proberen, pogen, trachten, onderzoeken, nagaan, toetsen, keuren, ijken, afwegen
ijken:
onderzoeken
keuren:
beoordelen, oordelen, onderzoeken, toetsen, proeven
meten:
passen, peilen, gronden, loden, vademen, tonnen, berekenen, opnemen, onderzoeken
nagaan:
onderzoeken
napluizen:
onderzoeken
nasnuffelen:
onderzoeken
nasporen:
naspeuren, onderzoeken
navorsen:
onderzoeken
onderzoeken:
nagaan, nazien, navorsen, naspeuren, nasporen, napluizen, nasnuffelen, polsen, meten, uitpluizen, beproeven (niet: uitzoeken)
opsporen:
nasporen, naspeuren, navorsen, nagaan, napluizen, uitpluizen, doorpluizen, uitvorsen, uitvissen, peilen, snuffelen, opzoeken, opdiepen, onderzoeken (niet: uitvinden)
peilen:
onderzoeken
polsen:
uithoren, onderzoeken
proeven:
keuren, onderzoeken
toetsen:
beproeven, onderzoeken, keuren
uitpluizen:
onderzoeken, opsporen
verkennen:
opnemen, nagaan, bespieden, onderzoeken
wegen:
schatten, onderzoeken

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene poging aanwenden om tot eene nauwkeurige kennis van iets te geraken, of een doel te bereiken. Verkeert men geheel in het onzekere omtrent de uitkomst zijner nasporingen, dan onderzoekt men; meent men daarentegen eene bepaalde uitkomst te mogen verwachten, dan neemt men de proef. De waarnemingen der natuurkundigen moeten, om tot den rang van wetenschappelijke waarheden verheven te worden, door proef nemingen worden bevestigd. Beproeven is, naar zijne oorspronkelijke beteekenis, onderzoeken of iets goed is, iets aan eene proef onderwerpen. Een steen beproeven, een stoomketel beproeven, een nieuw geweer beproeven. Beproeft de harten of zij uit God zijn. Gaandeweg is de zin van beproeven beperkt tot dien van het wagen van eene poging om te zien, of men eene zaak kan uitvoeren, en of er mogelijkheid bestaat om haar uit te voeren. Ik wil het wel eens beproeven. In de spreektaal wordt hiervoor meest probeeren gebruikt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 298:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 32:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0056 c