inhalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inhalen (ww):
achterhalen, inlopen op, inwinnen, opslorpen, terugwinnen, voorbijstreven
inhalen (ww):
vatten, voorbijrijden, voorbijsteken, voorsteken
inhalen (ww):
binnenhalen, binnensluizen, intrekken, ophalen

als synoniem van een ander trefwoord:

passeren (ww) :
inhalen, oversteken, voorbijgaan, voorbijkomen, voorbijlopen, voorbijrijden
ontvangen (ww) :
begroeten, binnenhalen, inhalen, onthalen, opnemen, verwelkomen, recipiëren
verwelkomen (ww) :
begroeten, complimenteren, inhalen, onthalen, ontvangen, welkom heten
ophalen (ww) :
hijsen, inhalen, omhooghalen, opheffen, ophijsen, optrekken, opvissen
halen (ww) :
betrekken, inhalen, optrekken, trekken
intrekken (ww) :
binnenbrengen, binnenhalen, inhalen
inlopen (ww) :
inhalen, ophalen, uitlopen, winnen
voorbijgaan (ww) :
inhalen, overtreffen
ophalen (ww) :
inhalen, inlopen
achterhalen (ww) :
inhalen
bijkomen (ww) :
inhalen
bijwerken (ww) :
inhalen
opslorpen (ww) :
inhalen
vatten (ww) :
inhalen

woordverbanden van ‘inhalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
achterhalen, inhalen

Achterhalen — inhalen. Iemand die zich op weg, inzonderheid op de vlucht, bevindt, van achteren bereiken. Inhalen geeft dit te kennen zonder meer, het kan zoowel met eene goede als met eene slechte bedoeling geschieden; achterhalen veronderstelt eene bedoeling, die met het voornemen van den achterhaalde in strijd is. Een ruiter, die hem nagezonden werd, kon den bode nog bijtijds inhalen. Al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
achterhalen, inhalen

198bis. Achterhalen — inhalen.

Iets bereiken, wat vooruit gekomen is.

Achterhalen is: door grootere snelheid, dan het vooruitgekomene heeft, dit bereiken, meestal met vijandige bedoeling (letterlijk: iemand van achteren inhalen, om hem te grijpen of vast te houden) : Een dief achterhalen. Inhalen is: door langer loopen, rijden of werken, of wegens de langzaamheid of 't oponthoud van 't vooruitgekomene, dit bereiken: een wandelaar inhalen. Een medeleerling in de klas inhalen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

inhalen is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

inhalen  ww.:
inhaleren, inademen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c