inhalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inhalen (ww) :
inlopen op, achterhalen, terugwinnen, inwinnen, opslorpen, voorbijstreven
inhalen (ww) :
vatten, voorsteken, voorbijsteken, voorbijrijden
inhalen (ww) :
ophalen, intrekken, binnenhalen, binnensluizen

als synoniem van een ander trefwoord:

passeren (ww) :
oversteken, inhalen, voorbijgaan, voorbijkomen, voorbijlopen, voorbijrijden
ontvangen (ww) :
opnemen, inhalen, begroeten, verwelkomen, binnenhalen, onthalen, recipiëren
verwelkomen (ww) :
ontvangen, inhalen, begroeten, welkom heten, complimenteren, onthalen
ophalen (ww) :
inhalen, optrekken, opheffen, ophijsen, hijsen, opvissen, omhooghalen
halen (ww) :
trekken, inhalen, optrekken, betrekken
intrekken (ww) :
inhalen, binnenhalen, binnenbrengen
inlopen (ww) :
ophalen, winnen, inhalen, uitlopen
voorbijgaan (ww) :
overtreffen, inhalen
ophalen (ww) :
inhalen, inlopen
achterhalen (ww) :
inhalen
bijkomen (ww) :
inhalen
bijwerken (ww) :
inhalen
opslorpen (ww) :
inhalen
vatten (ww) :
inhalen

woordverbanden van ‘inhalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achterhalen, inhalen

Iemand die zich op weg, inzonderheid op de vlucht, bevindt, van achteren bereiken. Inhalen geeft dit te kennen zonder meer, het kan zoowel met eene goede als met eene slechte bedoeling geschieden; achterhalen veronderstelt eene bedoeling, die met het voornemen van den achterhaalde in strijd is. Een ruiter, die hem nagezonden werd, kon den bode nog bijtijds inhalen. Al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

achterhalen, inhalen

Iets bereiken, wat vooruit gekomen is.

Achterhalen is: door grootere snelheid, dan het vooruitgekomene heeft, dit bereiken, meestal met vijandige bedoeling (letterlijk: iemand van achteren inhalen, om hem te grijpen of vast te houden) : Een dief achterhalen. Inhalen is: door langer loopen, rijden of werken, of wegens de langzaamheid of 't oponthoud van 't vooruitgekomene, dit bereiken: een wandelaar inhalen. Een medeleerling in de klas inhalen.

in de Woordenlijst onnodig Engels:

inhalen  ww.:
inhaleren, inademen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c