nijdig

als woordenboektrefwoord:

nijdig:
bn. (-er, -st), afgunstig; zeer boos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

boos (bn) :
woedend, grimmig, geërgerd, giftig, gebeten, prikkelbaar, verstoord, kwaad, nijdig, verbolgen, wrevelig, toornig, grammoedig, vertoornd, vergramd, gramstorig
wrevelig (bn) :
knorrig, grimmig, geërgerd, verbitterd, boos, geïrriteerd, nijdig, ontstemd, bits, nors, kribbig, chagrijnig, gallisch, korzelig, kniezerig, kregel, misnoegd
boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
bits (bn) :
bijtend, scherp, onvriendelijk, nijdig, kortaf, opvliegend, snauwerig, pinnig, vinnig, wrevelig, snibbig, spinnig, bitsig
kwaad (bn) :
woedend, verontwaardigd, boos, pissig, razend, nijdig, gallisch, toornig, vertoornd, gebelgd, koleirig
vuil (bn) :
gemeen, oneerlijk, min, laag, vals, bedorven, hatelijk, kwaad, nijdig, boosaardig, laaghartig
geprikkeld (bn) :
geraakt, geïrriteerd, kriebelig, nijdig, kortaf, getergd, kriegel, wrevelig, kregelig
woest (bn) :
laaiend, woedend, razend, furieus, kwaad, nijdig, hels, spinnijdig, des donders
verbolgen (bn) :
geprikkeld, verontwaardigd, boos, nijdig, toornig, vertoornd, gebelgd
haatdragend (bn) :
vijandig, nijdig, wraakzuchtig, rancuneus, wrokkend
giftig (bn) :
woest, boos, razend, nijdig, venijnig

woordverbanden van ‘nijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden de gemoedsstemming aan van iemand, die ongenoegen gevoelt over eene daad van een ander. Uit zich de verstoordheid niet rechtstreeks dan is men wrevelig. Wanneer men de woorden boos, gebeten, kwaad, nijdig of vertoornd gebruikt, heeft men den persoon op het oog, in wien men de oorzaak van zijn ongenoegen ziet; met driftig (zie driftig), toornig en verbolgen heeft men meer het oog op de bewogen gemoedsstemming. Bij driftig is die snel opgekomen, maar spoedig weer voorbij; bij toornig uit de driftsvervoering zich naar buiten in daden of woorden, terwijl verbolgenheid eene hevige mate van toornig zijn uitdrukt. Boos heeft de minste kracht; gebeten en nijdig zijn sterker en kunnen van langeren duur zijn; aan beide is eigen een sterke lust om den tegenstander leed toe te brengen, welke lust bij kwaad, dat meer eene algemeene uiting, die ook anderen kan treffen, te kennen geeft, niet zoo sterk op den voorgrond slaat, en bij boos bijna geheel ontbreekt; vertoornd ziet op de hartstochtelijke uiting van het ongenoegen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nijdig
blij, opgeruimd, verheugd, vrolijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c