schenken

als woordenboektrefwoord:

schenken:
(schonk, geschonken), overgieten ; begiftigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schenken (ww) :
vergeven, geven, gunnen, toebrengen, verlenen, doneren, begeven, wijden, begiftigen, doteren
schenken (ww) :
vrijstellen, laten houden, kwijtschelden
schenken (ww) :
serveren, aanbieden, presenteren
schenken (ww) :
gieten, uitgieten, uitschenken
schenken (ww) :
verkopen, slijten
schenken (ww) :
doneren

als synoniem van een ander trefwoord:

geven (ww) :
bezorgen, toedienen, aanbieden, leveren, schenken, cadeau doen, verschaffen, weggeven, verstrekken, aangeven, afstaan, afgeven, uitreiken, aanreiken, toebedelen, toesteken, verschenken
aanbieden (ww) :
opgeven, geven, schenken, overhandigen, voorhouden, aangeven, afgeven, doneren, offeren, toevertrouwen, presenteren, aanreiken, toesteken, reiken, offreren, langen
bieden (ww) :
bezorgen, lenen, geven, aanbieden, leveren, opofferen, schenken, brengen, toestaan, verschaffen, toekennen, presenteren, toesteken, reiken, offreren
verlenen (ww) :
bieden, uitdelen, bezorgen, toewijzen, geven, gunnen, schenken, toestaan, verschaffen, verstrekken, toekennen, mededelen, vergunnen, toedelen
toekennen (ww) :
toewijzen, aanwijzen, gunnen, schenken, toestaan, verlenen, toebedelen, toemeten, adjudiceren
gunnen (ww) :
toewijzen, geven, schenken, toestaan, verschaffen, verlenen, wegschenken
gieten (ww) :
sproeien, schenken, storten, laten vloeien, uitgieten, uitschenken
toestaan (ww) :
bieden, gunnen, schenken, toekennen, verlenen, toebedelen, toedelen
bedenken (ww) :
schenken, bedelen, nalaten, begiftigen, beschenken
wijden (ww) :
inzetten, schenken, besteden, toewijden, bestemmen
kwijtschelden (ww) :
vrijstellen, vergeven, ontheffen, schenken
doteren (ww) :
geven, schenken, doneren
weggeven (ww) :
schenken, cadeau geven
toebrengen (ww) :
schenken, verschaffen

woordverbanden van ‘schenken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Geven is de algemeene uitdrukking. Eene aalmoes geven, een voorbeeld geven. Aanbieden is op zeer beleefde wijze iemand iets geven, zoodat het aannemen van hetgeen gegeven of geschonken wordt, vereerend is voor den gever. Een geschenk, een stoel, een arm aanbieden. Schenken heeft de bijgedachte van iemand te vereeren of iemand genoegen te doen door hem iets te geven. Vandaar: iemand zijn vertrouwen schenken; iemand genade, vergiffenis schenken. Vereeren is met een geschenk eer aandoen. Zijn oud leerlingen vereerden hem een kostbaar geschenk. Verleenen, eigenl. ter leen geven, geeft te kennen, dat hetgeen men geeft iets goeds is, dat uit gunst gegeven wordt. Hulp en bijstand verleenen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Iets in het bezit van een ander brengen.

Geven is vooral: iemand iets overhandigen en het volle gebruik er van afstaan. Mededeelen is: iets, wat men bezit, met een ander deelen. Schenken is: iets kosteloos geven, soms met de bijgedachte, dat het voor den ontvangende vereerend is: Ik schenk u dit boek op uw verjaardag. Hij schonk mij zijn vertrouwen. Vereeren is: schenken in de laatste beteekenis met de bijgedachte van daardoor zijn achting of vereering te toonen: De koning vereerde den dichter met een bezoek. Verleenen zegt, dat men iets uit hooge gunst schenkt: De koning verleende den veroordeelde gratie. Aanbieden is: iets willen geven, zonder te weten of het aanvaard zal worden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 153:

schenken, geven, vereren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

schenken
incasseren, krijgen, ontvangen, verkrijgen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c