volhouden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volhouden (ww) :
aanhouden, doorgaan, doorzetten, souteneren
volhouden (ww) :
harden, kroppen, uithouden
volhouden (ww) :
handhaven, volharden

als synoniem van een ander trefwoord:

doorgaan (ww) :
aanblijven, aanhouden, blijven, doorbijten, doordouwen, doorlopen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortvaren
beweren (ww) :
betogen, betuigen, claimen, getuigen, pretenderen, staande houden, stellen, suggereren, verklaren, volhouden, voorgeven, voorwenden, zeggen
handhaven (ww) :
aanhouden, behouden, beschermen, bewaren, consolideren, in stand houden, overleven, staande houden, volhouden, voortgaan met
aanhouden (ww) :
continueren, doorgaan, doorzetten, duren, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortzetten
doorzetten (ww) :
aanhouden, doorbijten, doordouwen, doordrijven, doordrukken, doorduwen, doorgaan, volharden, volhouden
uithouden (ww) :
doorstaan, dulden, harden, kroppen, uitstaan, uitzingen, verdragen, verduren, volhouden
stellen (ww) :
betogen, beweren, poneren, postuleren, verklaren, voorleggen, volhouden, zeggen
bestendigen (ww) :
aanhouden, consolideren, houden, stabiliseren, standhouden, volhouden
houden (ww) :
consolideren, standhouden, uithouden, uitzingen, verduren, volhouden
suggereren (ww) :
aandragen, beweren, inbrengen, opperen, volhouden, voorstellen
persisteren (ww) :
aandringen, handhaven, vasthouden, volharden, volhouden
harden (ww) :
dulden, keren, uithouden, verduren, volhouden
doorbijten (ww) :
doordouwen, doorzetten, volhouden
kroppen (ww) :
uithouden, verduren, volhouden
stellen (ww) :
doen, uithouden, volhouden
souteneren (ww) :
volhouden

woordverbanden van ‘volhouden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle vier beteekenen eene handeling, waarmede men bezig is, doen voortduren. Aanhouden met eene handeling, beteekent deze op dezelfde wijze voortzetten. Hij houdt steeds aan met ons lastig te vallen; de aanhouder wint. Van een verzoek of een eisch gezegd, wordt aanhouden gebruikt zonder vermelding van hetgeen, waarmede men aanhoudt: hij heeft zoo lang aangehouden, tot hij zijn zin gekregen heeft. Volharden in eene werking, geeft te kennen, dat men de handeling niet staakt, ondanks de moeilijkheden, die zich bij het werk voordoen; hij volhardt in 't goede. Bij voortgaan met eene handeling, denkt men niet alleen aan 't voortduren der werking, maar tevens aan den voortgang daarvan; hij ging voort met schrijven. Soms wordt de werking niet uitgedrukt: als ge zoo voortgaat, komt ge nog in de gevangenis. Volhouden veronderstelt, dat men doorgaat met de handeling, tot zij als afgeloopen kan beschouwd worden, of het doel bereikt is. Hij hield vol en zag zijne moeite beloond.

Iets beweren is eene stelling opperen; iets staande houden of volhouden beteekent eene stelling, ondanks de tegenspraak, die zij vindt, handhaven, Zeg wat ge wilt, ik blijf niettemin staande houden, dat de invoering van den leerplicht een noodzakelijke maatregel is.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

aanhouden, volharden, volhouden

Een werking of toestand doen voortduren.

Aanhouden drukt alleen uit, dat de werking bestendig blijft voortgaan, dus zonder tusschenpoozen of zonder vermindering van kracht voortduurt. De regen blijft maar aanhouden; ik geloof niet, dat het vandaag nog droog wordt.

Volharden wijst er op, dat de werking niet wordt gestaakt ondanks de groote bezwaren, die zich voordoen of de verzoekingen, die ons aanlokken; bij volharden is dus een vaste wil noodig en het kan alzoo alleen van personen gezegd worden. De Nederlanders zijn langzaam in het ontwerpen, maar volhardend in de uitvoering (d.w.z. de Nederlanders willen een eenmaal aangevangen arbeid niet opgeven).

Volhouden duidt aan, dat men met de werking niet uitscheidt, voordat zij is afgeloopen of het doel bereikt is. Ook dit woord kan dus alleen van personen gezegd worden (of van dieren in fabels). Hij hield zoolang vol met solliciteeren, tot hij geplaatst werd.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

volhouden
afnokken, bezwijken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c