rechtvaardig

als woordenboektrefwoord:

rechtvaardig:
bn. bw. (-er, -st), rechtmatig ; billijk; onpartijdig ; deugdzaam ; onschuldig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rechtvaardig (bn):
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
rechtvaardig (bn):
deugdzaam, rechtschapen

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
billijk (bn) :
acceptabel, behoorlijk, eerlijk, fair, geoorloofd, gewettigd, goedkoop, matig, raisonnabel, recht, rechtmatig, rechtvaardig, redelijk, schappelijk
eerlijk (bn) :
betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam, ongedwongen, open, openhartig, oprecht, rechtdoorzee, rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig
rechtschapen (bn) :
braaf, deugdzaam, eerlijk, fatsoenlijk, integer, loyaal, onkreukbaar, onomkoopbaar, oprecht, rechtvaardig
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
deugdzaam (bn) :
braaf, eerbaar, eerzaam, fatsoenlijk, keurig, net, rechtschapen, rechtvaardig, zedelijk, zedig
rechtmatig (bn) :
behoorlijk, billijk, gewettigd, legitiem, recht, rechtvaardig, strikt, wettig
terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
gerecht (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, gewettigd, rechtvaardig, eerlijk
juist (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, rechtvaardig

woordverbanden van ‘rechtvaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

billijk:
rechtvaardig, gerechtvaardigd, rechtmatig, gerecht, oorbaar (niet: goedkoop)
gerecht:
rechtvaardig
onpartijdig:
onzijdig, rechtvaardig
rechtmatig:
wettig, rechtvaardig
rechtvaardig:
gerechtvaardigd, rechtmatig, gerecht, billijk, redelijk, (wel)verdiend, onpartijdig
redelijk:
rechtvaardig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
billijk, rechtvaardig, rechtmatig

Billijk — rechtvaardig — rechtmatig. Eene handeling, die niemands rechten verkort, is rechtmatig; een rechter, die vonnis velt overeenkomstig de letter der wet, is rechtvaardig en velt een rechtvaardig oordeel. Wie echter in zijn gedrag toont naast en hoven de geschreven wet de ongeschreven wet te eerbiedigen, — de rechter, die bij het vellen van een vonnis gewijzigde toestanden, verzachtende omstandigheden, bewezen, diensten, enz. in aanmerking neemt — handelt billijk. Recht en billijkheid betrachten is het kort begrip onzer verplichtingen jegens den naaste.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
billijk, rechtmatig, rechtvaardig

BILLIJK, REGTMATIG, REGTVAARDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 365.

in hedendaagse spelling:
heilig, rechtvaardig, rechtschapen, oprecht, openhartig, rondborstig, degelijk, deugdzaam, vroom, braaf, kordaat

HEILIG, REGTVAARDIG, REGTSCHAPEN, OPREGT, OPENHARTIG, RONDBORSTIG, DEGELIJK, DEUGDZAAM, VROOM, BRAAF, KORDAAT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 350.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rechtvaardig
onrechtvaardig

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c