billijk

als woordenboektrefwoord:

billijk:
bn. bw. (-er, -st), rechtmatig; rechtvaardig ; niet te duur.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

billijk (bn):
acceptabel, behoorlijk, eerlijk, fair, geoorloofd, gewettigd, goedkoop, matig, raisonnabel, recht, rechtmatig, rechtvaardig, redelijk, schappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

fatsoenlijk (bn) :
aannemelijk, achtbaar, achtenswaardig, behoorlijk, beleefd, beschaafd, betamelijk, billijk, braaf, correct, decent, deftig, deugdzaam, eerbaar, eerlijk, eerzaam, gedistingeerd, gepast, goed, keurig, kuis, matig, net, netjes, ordentelijk, rechtschapen, redel, schikkelijk, welvoeglijk
behoorlijk (bn) :
adequaat, betamelijk, billijk, convenabel, degelijk, deugdelijk, eerlijk, geschikt, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, juist, naar behoren, oorbaar, passabel, passend, rechtmatig, redelijk, schappelijk, tamelijk, voegzaam, voldoende
redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk
voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
schappelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, fatsoenlijk, matig, redelijk, schikkelijk
rechtmatig (bn) :
behoorlijk, billijk, gewettigd, legitiem, recht, rechtvaardig, strikt, wettig
goedkoop (bn) :
betaalbaar, billijk, profijtig, redelijk, spotgoedkoop, voordelig
gerecht (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, gewettigd, rechtvaardig, eerlijk
aanvaardbaar (bn) :
aannemelijk, acceptabel, billijk, redelijk, schappelijk
recht (bn) :
billijk, echt, geldig, goed, juist, rechtmatig, wettig
fair (bn) :
billijk, eerlijk, fatsoenlijk, geoorloofd, oprecht
eerlijk (bn) :
behoorlijk, billijk, fair, fatsoenlijk, juist
juist (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, rechtvaardig
civiel (bn) :
billijk, redelijk, schappelijk
matig (bn) :
billijk, redelijk, tamelijk

woordverbanden van ‘billijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
billijk, rechtvaardig, rechtmatig

Billijk — rechtvaardig — rechtmatig. Eene handeling, die niemands rechten verkort, is rechtmatig; een rechter, die vonnis velt overeenkomstig de letter der wet, is rechtvaardig en velt een rechtvaardig oordeel. Wie echter in zijn gedrag toont naast en hoven de geschreven wet de ongeschreven wet te eerbiedigen, — de rechter, die bij het vellen van een vonnis gewijzigde toestanden, verzachtende omstandigheden, bewezen, diensten, enz. in aanmerking neemt — handelt billijk. Recht en billijkheid betrachten is het kort begrip onzer verplichtingen jegens den naaste.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
billijk, rechtmatig, rechtvaardig

BILLIJK, REGTMATIG, REGTVAARDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 365.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

billijk
onbillijk, onredelijk

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0023 c